• پوزه عقابي

                          قشم جزيره عجايب هفتگانه خليج فارس

   -نام علمي:Eretmochelys imbricate

   -نام فارسي:لاكپشت پوزه عقابي

   -اين لاك پشت به دليل تعدادكم درحال انقراض بوده و اكنون در دنيا تحت حفاظت مي باشد.دارای منقاری به شکل عقاب بوده تا بتواندغذای خود را که اسفنج دریایی است به بیرون بکشد.این لاک پشت بین هردو تا سه سال یکبار برای تخم گذاری به خلیج فارس سفر میکند و در هربار سفردر دو مرحله به فاصله دو هفته برای تخم گذاری اقدام میکند و در هر مرتبه بین 40 تا 130 تخم می گذارد و تخم ها بین25 تا 30گرم وزن دارد و قطر آن بین 4 تا 5 سانتی متر است و قابلیت ارتجاعی دارد که از شکستن آن جلوگیری می کند.

   

 • مسئول هماهنگی

                                               برای هماهنگی تمام برنامه ها

                                               طبیعت گردی

                                            تفریحات دریایی

                                                  عکاسی

                               کمپ وگشت بازدید از جزایر اطراف

                               باشماره های زیر تماس بگیرید:

                                         مسئول هماهنگی

                                              احمد رحیمی

                                            09172063365  

                                            09171683365

                                            07635240025         

                                                                فکس:07635243367