• جانوران قشم

  کوچیکترین پستاندار(حشره کوتوله)خدنگکفجه نوک(نوک قاشقی)جبیرزنبورخورکوجکفلامینگولاک پشت پوزه عقابیپرستوی دریایی(کاکلی کوجک)کرکسمارکوسه کرهوبره 64سانتیمترشترجزیرهپرندگان=توردوستانه گشت -07635240025-09172063365د
 • مسئول هماهنگی

                                               برای هماهنگی تمام برنامه ها

                                               طبیعت گردی

                                            تفریحات دریایی

                                                  عکاسی

                               کمپ وگشت بازدید از جزایر اطراف

                               باشماره های زیر تماس بگیرید:

                                         مسئول هماهنگی

                                              احمد رحیمی

                                            09172063365  

                                            09171683365

                                            07635240025         

                                                                فکس:07635243367