• حصیربافی وسبدبافی

  -به علت وجود نخلستان های کوچک وبزرگ ازیک سوء نیازبومیان به اشیاء ولوازم مصرفی روزمره ارزان وبادوام وقابل تولیدبااستفاده ازمواداولیه دردسترس ازسوی دیگر,حصیروسبدبافی درقشم ازپیشینه طولانی برخورداراست .

  -حصیربافی ازصنایع قدیمی است که درحال حاضردرجزیره بندر به چشم می خورد.درسالهای اخیربه علت گرایش عمومی به مصرف کالاهایی که به جای موادمصنوعی ازالیاف طبیعی درانهااستفاده شده.

  -صنعتگران این رشته ترغیب به ابداع وساخت محصولات ظریف وزیبایی شده اندکه پاسخگوی سلیقه های گوناگون ودر  حال تغییر خریداران داخلی وخارجی است.

 • مسئول هماهنگی

                                               برای هماهنگی تمام برنامه ها

                                               طبیعت گردی

                                            تفریحات دریایی

                                                  عکاسی

                               کمپ وگشت بازدید از جزایر اطراف

                               باشماره های زیر تماس بگیرید:

                                         مسئول هماهنگی

                                              احمد رحیمی

                                            09172063365  

                                            09171683365

                                            07635240025         

                                                                فکس:07635243367 

 • برقع دوزی

   برقع نوعی حجاب است که از گذشته های دور مورد استفاده زنان قشمی ودیگر مناطق  ساحل نشین ایران بوده است.درقشم زنان وبیشترزنان روستایی پس ازازدواج ازان استفاده می کنند.

  برقع های را از پاچه ای به نام (شیله) که در گذشته در خود قشم ساخته می شده است ویااز چلوار درست می کنند. قسمت ایستای روی بینی دربرقع هاازچوب درخت خرما می باشد.

  استفاده از برقع دلایل بسیاری دارد:یکی انکه ازنور خورشیدمحافظت کرده،دیگری به خاطرزینت وبعضی ها معتقدند که برقع  خواص پزشکی دارد از انجایی که پارچه برقع ها به نیل آغشته بوده ازگزیدگی درناحیه صورت جلوگیری می کرد.

  برقع ها شناسنامه زنان جزیره است وزنان هر روستا برقع خاص خود را استفاده میکنند.

 • عودسازی

  ساخت الات موسیقی  از جمله رشته های صنایع دستی است که همواره موجب خلق ظریف ترین وبدیع ترین آثار دست سازگردیده ودرعین حال به استمرار وشکو فایی هنر های سنتی کمک شایانی کرده است.

  عود یا بربط به عنوان یکی از الات موسیقی زهی که با مضراب نواخته می شوداز دیر باز در ارتبات تنگاتنگ با شعر وترانه سرایی بوده وبه علت نوای شیرینی که دارد.پیوسته دراشعاربزرگ ایرانی از آن یادشده است.

  برای ساخت عود با آوایی دلنشین ،مهارت به سمباده زدن و لاک کاری نموده ودر مرحله پایانی ،سیم های مخصوص عود راکه برخی از جنس پلاستیک وبرخی دیگرابریشم می باشد به عنوان زه روی آن نصب می نمایند.

 • صنایع دستی

  لنج سازیلنج سازیلنج سازیعود سازی(سازمحلی)عود سازی (ساز محلی)کم دوزیزری بافیلچک دوزیسوند بافیتوربافیکم دوزی(شلوار بندری)کم دوزی(شال یا جل ول)صنایع دستی
 • لنج سازی

   

      لنج سازی 

  -لنج گونه ای از کشتی کوچک باری است که دراصل یک قایق بزرگ موتوری با عرشه باز یانیمه          

  -بازاست.

  -نام لنج درفارسی ازواژه  Launh انگلیس گرفته شده که خود آن نیزاز واژه اسپانیایی Lancha 

  -آمده است درایران لنج ها درکرانه های خلیج فارس بسیار یافت می شوندولنج سازی یکی ازصنایع

  -بومی خلیج فارس است.جالب است بدانیدکه لنج سازی وقایق سازی از قدیمی ترین صنایع دستی

  -قشم محسوب می شوندکه سابقه آن به دوره افشاریه می رسد.مصالح اولیه مورد نیازبرای ساخت 

  -لنج های سنتی چوب های جنگلی مقاوم در برابررطوبت هستند که برای ساخت اسکلت لنج مورد

  -استفاده قرار می گیرند وتخته های مرغوب هندی به نام (ساي)نیز برای ساخت بدنه لنج استفاده

  -می شود.ازدیرباز وجود کارگاه های مختلف لنج سازی وایجادمشاغل مرتبط به این صنعت زمینه

  -جذب وکارآفرینی برای نیروهای زیادی را درنواحی ساحلی جنوب ایران فراهم کرده وهمواره

  -درزندگی وفرهنگ مردم بندرهای جنوب ازجایگاه وپیشینه والایی برخوردار است.