• آکواریم

  آکواریومآکواریومآکواریوم
 • اکراریم طبیعی

                         (((    قشم جزیره عجایب هفتگانه خلیج فارس     )))

  -دونوع زیستگاه زیست محیطی دریایی در سواحل جزیره قشم

  1-ضلع جنوبی

  -ضلع جنوبی جزیره قشم بخاطر  وجودنوارمرجانی بیشتر جانوران و ماهی های دریا رابه سمت خود

  -جذب کرده وتشکیل یک اکواریوم طبیعی داده است

  2-ضلع شمالی

  -دراین قسمت جزیره به خاطر رودخانه هایی که از سرزمین اصلی سرازیر شده وگل ولای زیادی باخود

  -به این خلیج میریزند باکمک جزومد دریا املاح رودخانه ها روی هم انباشته شده وقسمت شمالی

  -جزیره رابه یک زیستگاه نیمه باتلاقی تبدیل کرده است

 • مسئول هماهنگی

                                               برای هماهنگی تمام برنامه ها

                                               طبیعت گردی

                                            تفریحات دریایی

                                                  عکاسی

                               کمپ وگشت بازدید از جزایر اطراف

                               باشماره های زیر تماس بگیرید:

                                         مسئول هماهنگی

                                              احمد رحیمی

                                            09172063365  

                                            09171683365

                                            07635240025         

                                                                فکس:07635243367