• جنگل حرا

                        **جنگل حرا**

  -جنگلهاي دريايي چهره اي از سيماي طبيعي مناطق استوايي و نزديك استوا هستند كه از چند دهه گدشته مورد توجه مجامع زيست محيطي جهان قرار گرفته و در كنغرانس محيط زيست توسعه سازمان ملل متحد در سال 1992، به دليل تخريب جهاني آن ، حمايت ازين چشم انداز مورد تاييد مجدد قرار گرفت.

  -جنگل هاي حرا كه در دنيا بسيار نادر مي باشد با قرارگيري در قسمت شمالي جزيره قشم به اهميت آن افزوده و بهترين منزلگاه براي بسياري از پرندگان شده است.اين درخت كه داراي برگهاي بيضي و دوكي شكل مي باشد و زير برگ به رنگ سفيد تا خاكستري است.

  - در فصل بهار در ارديبهشت ما با باز شدن گلها بوي عطر آن به شعاع يك متر پراكنده مي شود و گلها داراي چهار گلبرگ و از خانواده شاه پسند است. با توجه به آشنايي فيلسوف بزرگ ايراني به نقش اين گياه در التيام بعضي از بيماري ها باعث شد تا اين گياه به نام ايشان ابوعلي سينا (Avicennia marina) نامگذاري گردد.

  -اين گياه از گياهان شورزي بوده و در بعضي مناطق به آن شوره نيز گفته مي شود و تحت تاثير جزر و مد آب قرار مي گيرد و در طول مد قسمتي از گياه به زير آب رفته  و در زمان جزر آب از آب خارج مي شود.در انگليسي به آن مانگرو گويند كه نامي مركب از منطقه استوايي و گياهان شور زي منطقه اي مي باشد.

  -در منطقه حرا با دو گونه گياه بسيار مواجه مي شويد يكي از اين گياهان حرا  (Avicennia marina) و ديگري چندل

  (Rhizophhora mucronata) مي باشد.در حال حاضر منطقه آزاد قشم به همراه مردمان محلي براي رسيدن به توسعه پايدار همه ساله ميليون ها اصله درخت حرا و چندل را مي كارد و تلاش براي حفظ و توسعه چنين اكوسيستم با ارزشي را دارند.

  **مساحت جنگل هاي حرا در جزيره قشم در حدود 200 كيلومتر مربع مي باشد.

   

 • مسئول هماهنگی

                                               برای هماهنگی تمام برنامه ها

                                               طبیعت گردی

                                            تفریحات دریایی

                                                  عکاسی

                               کمپ وگشت بازدید از جزایر اطراف

                               باشماره های زیر تماس بگیرید:

                                         مسئول هماهنگی

                                              احمد رحیمی

                                            09172063365  

                                            09171683365

                                            07635240025         

                                                                فکس:07635243367 

 • جنگل های حرا

  **جنگل های حرا**                                                                                                                                 

  یکی از مهمترین کانون های تنوع زیستی برروی کره زمین به شمارمی آیند،این جنگلهاازیک یا گاهی دوگونه مانگروتشکیل شده وفراوان ترین گونه آن حرا است که اسم علمی آن به واسته تحقیقات دانشمندپارسی ابوعلی سینا (Avicennia Marina)نام گذاریشده است. بسیاری از آبزیان شامل انواع ماهی ها،خرچنگها، میگوها ،دلفین ها ولاکپشت های دریایی دراین زیستگاه به بهتریننحورشدوتکامل می یابند. هر ساله بیش ازصدگونه پرنده درمسیر مهاجرت به این مکان می آیند وبیش ازشش ماه ازسال را بهواسطه امنیت وفراوانی غذادر حرا می گذرانند.

                                                                                                         ( Mangroves forests (hara

  These jungles are assumed as one of biodiversity centers on the earth. these jungles consistof one or two types of mancros and the must plentiful is harra gungle.it is scientifically named avicenna marine  based on researches of avicenna ,the persian scientist.most of aquatics including various thpes of fishes ,crabs , shrimps,dolphins,and marine turtles are gown in perfect manner at this ecosystem each year,at the beginning of autumn,more than 100 types of birds come to this place at their migration way and live there for more than six months due to enjoys good safety and plenty of foods in harra jungle.