• ** تنگه چاهكوه**

        **قشم جزاير عجايب هفتگانه خليج فارس**    

                        **ژئو پارك قشم** 

    تنگه چاهكوه

  - در بخش مياني ژئو پارك قشم تنگه اعجاب انگيز چاهكوه قرار داشته كه حاصل گسل و فرسايش است.

  - بارندگي فصلي همچون تيشه اي برنده دل زمين را كاويده و دره بسيار با شكوه چاهكوه را ايجاد نموده است. آرامش و سكوت خيالي اين تنگه هر انساني را به آرامش دعوت مي كند.

  - جنس اين دره از ماسه سنگ مارني بوده كه بدليل جريان آب حاصل از بارندگي اشكال كارستي و حفره هاي قاشقي شكل را ايجاد نموده است.

  - مردم محلي منطقه نيز از دير باز اين مكان جهت جمع آوري آب استفاده كرده و چاه هايي در بستر تنگه حفر نموده اند كه به همراه كوه هاي تشكيل دهنده ديوار تنگه ، وجه تسمه آن را تشكيل داده اند.

   

  Chah Kuh Valley

  The marvelous chah kuh strait is located at the middle part of world Geopark in Qeshm which is the result of fault and erosion.seasonal raining dug the land as a sharp adze and created such beautiful placeaa Dreamy comfortable and silenceof this strait invites every person for being clam .This valley is made of Maroni stone sand which creates Karstic and spoon share holes due to water current resulted from rainig. The settlers used this place for collecting water for long time ago ,and dug some wells in the bed of the strait which created the appellation together whit mountains creating wall of the strait.

                                                                                                      

   

   

   

   

 • مسئول هماهنگی

                                               برای هماهنگی تمام برنامه ها

                                               طبیعت گردی

                                            تفریحات دریایی

                                                  عکاسی

                               کمپ وگشت بازدید از جزایر اطراف

                               باشماره های زیر تماس بگیرید:

                                         مسئول هماهنگی

                                              احمد رحیمی

                                            09172063365  

                                            09171683365

                                            07635240025         

                                                                فکس:07635243367